HOME

PORTFOLIO
INTRODUCTION
MENTALITY
VERLEIDING/
SEDUCTION

ATELIER
CURRICULUM
CONTACT/
GALERIES

COLOFON
LINKSVerleiding

Pure verleiding

Ralph Bakker past goud , zilver, edelstenen, parels en email toe in zijn werk, de vakboeken die hij bezit gaan over juwelen en hij heeft zich met hart en ziel overgegeven aan de magie van het goudsmidsvak. Dat was een ongewone houding voor een jonge sieraadontwerper van de late jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig, zeker wat Nederland betrof. Toen kwam de aandacht immers steeds meer op de inhoudelijke aspecten van het sieraad te liggen.
Uiteindelijk rolde alles op zijn plaats. Voor Ralph Bakker is het juweel met al zijn tradities en connotaties de inhoud van zijn werk geworden. Dat geldt voor de rijke kleurstellingen die hij met al zijn materialen opbouwt, voor detaillering in zijn complexe sieraden, voor de ereplaats die hij voor bepaalde stenen creëert en vooral voor de suggestieve werking van het ware
juweel; kortom, de pure verleiding.
Onderliggend thema in al het werk dat hij sinds 1991 bij Galerie Louise Smit heeft gepresenteerd is de erotiek. Soms is die verholen, soms expliciet. Verleiding zit in het hoofd, niet alleen in het lijf. Hij werkt vooral voor vrouwen, zonder mannen bewust uit te sluiten. Het geeft hem grote voldoening als hij een vrouw verleid heeft tot het willen bezitten en dragen van zijn stukken.

Ik ben zo‘n vrouw. In 1991 zag ik bij Louise Smit een halsketting van hem met bootvormige schakels van gezwart zilver, de binnenzijde warm bekleed met bladgoud en elk bootje bevatte een wit schelpje. Na een nacht slapen moest ik dat collier gaan ophalen. Als doorgewinterde kunsthistorica kende ik de erotische symboliek van zowel de omhullende amandelvorm als de schelpjes met hun lokkende binnenzijde. Maar ik kon er ook een eigen verhaal aan verbinden; misschien wel het belangrijkste ingrediënt bij verleiding.

De sensualiteit in de prachtige kragen is ook dubbelzinnig. Ze zijn streng van vorm, doch gemaakt voor de overgang van nek naar borst, een gevoelige zone. Vanaf die plek is het effect van de subtiele schittering naar het gezicht toe optimaal. De schakels, voortkomend uit oeroude tradities, maken zijn juwelen tot objecten die zich willig naar het lichaam voegen.

Glans is wederkerig, soepelheid vraagt om aanraking en tradities bieden aanknopingspunten voor eigen herinneringen en verbeelding. Het adagium ‘‘de beschouwer maakt het werk af‘‘ geldt bij uitstek voor de verleidende juwelen van Ralph Bakker.

Marjan Unger


top

Seduction

Pure seduction

Ralph Bakker works gold, silver, precious gems, pearls and enamel into his pieces; the technical books in his possession are all about jewelry; he has, with heart and soul, dedicated himself to the skill and magic of the goldsmith. In the late 80‘s and early 90‘s that was an unusual attitude for a young jewelry designer, particularly in the Netherlands. At that time critics were more concerned about the conceptual aspects of the ornament.
Eventually everything rolled into place. For Ralph Bakker the jewel, with all it‘s traditions and connotations, became the concept of his work. That holds true for the rich colour combinations that he builds up with his materials, for the details in his complex jewelry, for the royal place he reserves for certain stones and foremost for the suggestive effect of the true jewel; in short, the pure seduction.
The underlying theme in all the work that he has exhibited in Galerie Lousie Smit is - the erotic. Sometimes hidden, sometimes explicit. Seduction is in one‘s mind, not only the body. His work is made for women, without consciously excluding men. For him the greatest satisfaction comes from enticing a woman to posses and to wear his jewelry.
I am one of those women. In 1991 I saw a necklace with boat-shaped links of blackened silver, the insides warmly dressed with gold leaf and each boat was set with a white shell. After sleeping on it for one night I knew I had to have that necklace. As an experienced art historian I knew the erotic symbolism of the almond­shape as well as that of the shells with their tempting undersides. But as with all seduction, and perhaps most importantly, I could connect it to a story of my own.
The sensuality in the beautiful collars is ambiguous as well. They are strong in form even though they are made for that transitional place on the body, the sensitive area between neck and breast. From this position the effect of their subtle brilliance in relationship to the face is optimal. Stemming from an ancient tradition the chain mail links make these jewels into objects that willingly form themselves to the body.
Brilliance is reciprocal, suppleness asks to be touched and traditions offer a starting point for one‘s own memories and fantasy. The adage, ‘‘beauty is in the eye of the beholder‘‘, holds more than true for Ralph Bakker‘s enticing jewelry.

Marjan Unger
Translation Maria Russotop